????????? ???????

??? ?? ?? ????????? ???????

L1EL1FL1LL2SL2RL2QL2SBL6BL4TL6ALL7JLL7KLL7LLL7ML7ML7LL7KL7JL2PL4XL6EL4WL6DL4VL6CL4UL1GL2ML2NL1HL1AL1BL1CL1IL1JL1DL1KL2CL2BL2AL7DL7EL7FLL7FL7HLL7HL4AL4BL4CL4DL4EL4FL2DL4HL2HLL2HL1IL7AL7BL7CLL7ALL7BLL7CLL7DLL7ELL2ELL2FL1GL1HLL2GL2GL3EL4GL2CLL2DLL2CLL2BLL2AL1AL1BL1CL1DL3BL3CL3DL1FL2EL4EL4FL2FLL7BLL7CLL7DLL7ELL7FLL7GLL7HL4AL4BL4CL4DL2AL3AL2DL2BL7AL7BL7CL7DL7EL7FL7GL7HLL7AJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJABCDEHGFJIHABCDEFMLKFCDEBCDEVPQJEIDHCGBFATSNMLRKABA
  • ???????, ?????? ? ?????????
  • ??????????? ??????
  • ??????? / ?????? ????????
  • ????????? ? ??????? ??????
????????? ??????


??? ??????????? ??? ??????????!


?????? ??????????? Ньюкасл

×

?????? ?? Newcastle United vs Oxford United

?????? ?? Newcastle United v Oxford United ???????? ??? ?????????? ?????? ????? ??? ????? ????????????? ??????. ????????? ????? ????, ? ???? ????? ??????? ???????? ? ????, ????? ??????????? ??????????? ???????????!

Captcha image